Vi er fhv. DIS Værtsfamilie Kirsten Mahr & Leif Olsen

 1. Hvad Anders Uhrskov skrev...

 2. DIS om os

 

= klik / click

In English The Shock

 

Vore kommentarer til brevene fra Anders Uhrskov og DIS følger lige efter brevene.

Hvad er DIS?  www.dis.dk

 

 

 

Baggrunden for brevene:

= klik på

  En solstrålehistorie

  Chokket

  Efterrationaliseringen

Til forsiden

 

 

 

Den, der har rejst anklagen, er her anonymiseret ved sit fornavn:  Danielle.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne på family@dishostfamily.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den, der har rejst anklagen, er her  anonymiseret som D eller Danielle.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne på family@dishostfamily.dk

 

2015-07-17

1. Brevet fra direktør Anders Uhrskov

- som var hans svar på vort ønske om at få klarlagt to alvorlige anklager mod os - den ene for voldtægt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vore kommentarer:  "ubehageligt troværdig"???   Hvad relaterer direktør Anders Uhrskov den udtalelse til?  Vi har aldrig haft fornøjelsen af at møde direktør Anders Uhrskov, eller på anden måde givet os til kende over for ham før vores forespørgsel.

Vi har haft 35 kvindelige DIS-studerende boende i løbet af 14 år.   Indtil anklagen kom, har vi kun modtaget rosende omtale fra såvel DIS, de studerende selv som de studerendes mødre!  

Vi har den pågældende studerendes - Danielles - afskedsord til os i vor gæstebog:  Se evt.    Danielles brev 

Vi har aldrig fået lov at se den omtalte klage, der pludselig var blevet rejst via e-mail 7 år efter, Danielle boede hos os.  Det ville vi ellers meget gerne.

Vi har derfor ikke haft mulighed til at kommentere indholdet overfor nogen DIS medarbejder.  Anders Uhrskov benytter sig ikke af egentlig partshøring.

Efter hans venlige brev ønskede vi heller ikke at fortsætte noget "samarbejde", men blot at opklare, hvad der var blevet så "ubehageligt troværdigt" om os.

Efter at anklagen tre år senere var blevet forældet rent strafferetsligt, skrev vi selv til Danielle for at få en forklaring. Vi har ikke fået noget svar.     

 

Hvorfor er sagen ikke blevet politianmeldt og dermed grundigt efterforsket?

Det skulle den nok have været, hvis den forekommer så "ubehageligt troværdig"!

 

- mere nedvurderende omtale under vores efterforskning af sagen:

Da anklagen var blevet behandlet over internettet!!!!!!, anmodede vi  - efter Anders Uhrskovs afvisning - om indsigt ifølge persondataloven - men forgæves.  Vi måtte derfor anmode Datatilsynet om assistance:

Fra direktør Anders Uhrskovs brev til Datatilsynet af 22. september 2004, citat: 

”Leif Olsen, der vist nok er efterlønsmodtager, har tilsyneladende rigeligt med tid til at forfølge sin ”sag”, som han vælger at fremstille som en sag om aktindsigt. 

I december 2003 pudsede han en advokat på os …..” 

Og senere i samme brev, citat:

”Nej, vi behandler ikke andre oplysninger om Leif Olsen og Kirsten Mahr end dem der er affødt af hans vedholdende klager omkring aktindsigt.” 

Vor kommentar:   På dette tidspunkt havde såvel direktør Anders Uhrskov som boligkoordinatoren stadig kopier af de elektronisk behandlede anklager i deres arkiver!  Direktør Anders Uhrskovs svar til Datatilsynet var altså ikke korrekt.

De fleste mennesker er vel interesseret i at vide helt konkret, hvad de er anklaget for, og af hvem. Især når anklagen forekommer udenfor stående "ubehageligt troværdig"!

At de amerikanske myndigheder er blevet orienteret om anklagen, skærper nysgerrigheden.

Anklagen, som vi har hørt om den, drejer sig om et overgreb, der kunne give op til 6 års fængsel!

I direktør Anders Uhrskovs brev til Datatilsynet af 28. juni 2005, citater: 

”Den omfangsrige korrespondance som klagernes ganske omfattende klageaktivitet har givet anledning til foreligger ikke som….” 

- insinuationer er der heller ikke sparet på: 

”Det samme gælder det begrænsede antal emails og breve om denne sag (fotokopi af hvilke ligeledes opbevares i mit ringbind) som vi har modtaget fra tidligere studerende, som klagerne har påvirket til at henvende sig til os om den ”uretfærdige” behandling af klagerne.”

Vor kommentar: Vi er stadig i kontakt med mange tidligere studerende og deres forældre. Vi måtte jo fortælle dem, hvorfor vi pludselig ikke havde nogen DIS-studerende boende mere. Vi havde trods alt haft 35.

Men vi har ikke påvirket nogen til at skrive noget om "uretfærdige behandling".

 Det var heller ikke nødvendigt. De tidligere studerende er sikkert blevet påvirket af Anders Uhrskovs brev, som de har modtaget et oversat kopi af.  Vi erfarede, at tre studerende insisterede på at skrive, med mindre vi satte os imod det.

Se evt. brevet fra  Dawn

Efter at sagen strafferetsligt set er blevet forældet, har selv vi skrevet til Danielle for at påvirke hende til at komme med en nærmere forklaring om anklagen - set ud fra de afskedsord, hun skrev til os. Men vi har ikke fået noget svar.   Se Danielles afskedsord  Danielles brev

Vi har i øvrigt ikke bedt om nogen form for "retfærdig" behandling fra DIS' side.

Men vi havde en forventning om, at DIS efterlevede landets love, og i øvrigt ville besvare  henvendelser i sagen korrekt og efter god forvaltningsskik.

Det burde man kunne forvente af en statsstøttet akademisk organisation tilknyttet Københavns Universitet.

Vores advokat frarådede os at føre en sag om indsigt i dokumenterne. Dokumenterne ville sandsynligvis være forsvundet, når vi fik tilkendt ret til indsigt.

I direktør Anders Uhrskovs brev til Datatilsynet af 7. marts 2007, citat: 

"Såfremt det her beskrevne forløb skulle  resultere i at Datatilsynet skulle konkludere at det er mig, og ikke Olsen, der har gjort noget strafbart, ser jeg med usvækket interesse frem til sagens videre forløb."

Vor kommentar: Datatilsynet afgør ikke skyldsspørgsmål. Det gør domstolene efter at sagen er anmeldt. Tilsynet tilser blot at persondataloven efterleves, noget DIS tilsyneladende har endog meget svært ved.

Desperationen

Direktør Anders Uhrskovs aktioner for at hindre os adgang til indholdet af anklagerne forekommer os desperate.  Så desperate, at vi har spekuleret over, hvad årsagen kunne være.

De mulige årsager til desperationen, vi har kunnet forestille os, har vi samlet i særligt afsnit:

  Desperationen

 

2. Første brev fra DIS

- efter at en privatpraktiserende psykolog engageret af DIS mundtligt havde udspurgt Leif om hans forhold til kvindelige studerende og specielt til Danielle, som havde sendt en anklage via internettet syv år efter sit ophold:

Kære Kirsten og Leif. 

Jeg ønsker hermed at følge op på Leifs samtale med Psykolog Hxxxx xxxxxx. Jeg vil først beklage at du, Leif, fik indtryk af, at Kirsten ikke var velkommen til at være med til samtalen. Dette var på ingen måde min intension og jeg kan kun beklage denne misforståelse. 

Efter min samtale med Hxxxx xxxxxx i dag er jeg nået til den konklusion, at DIS desværre ser sig nødsaget til at afslutte det ellers meget lange samarbejde, vi har haft gennem mange år. 

Som det meget klart fremgår af den måde, vi har valgt at håndtere denne sag på, så vil jeg ikke vurdere et konkret skyldspørgsmål, noget sådant skulle overdrages til andre myndigheder og hverken Danielle eller DIS ønsker at gøre dette til en politisag. 

Til gengæld må jeg konkludere, at der tydeligvis er en omgangstone mellem Leif og de studerende, som vi ikke kan stå bag som organisation.

Jeg vil ligeledes understrege, at en anden evaluering fra én af jeres tidligere studerende også bekræfter ovenstående. Denne studerende var glad for at bo hos jer, men gav samtidig udtryk for at Leif ofte gik over stregen hvad angik kommentarer af den ene eller anden art. 

Jeg kan til jeres information gøre jer opmærksom på følgende: 

* Danielle’s far kontaktede i ’99 den amerikanske ambassade her i DK for at høre om muligheden for at starte en sag. Der blev, i henhold til min information, ikke nævnt navne i den forbindelse, dvs. jeg går ikke ud fra at du, Leif, er registreret på nogen måde hos den amerikanske ambassade.

* Jeg har arkiveret den email korrespondance, der har fundet sted mellem Danielle og jeg. Den er nu suppleret af de breve, I igår har sendt til Hxxxx xxxxxx.

* Der er ikke noget skriftligt referat af det møde, der fandt sted i går mellem dig, Leif, og Hxxxx xxxxxx ud over de generelle noter, Hxxxx normalt opbevarer efter enhver konsultation.

* Jeg har i dag slettet jer af DIS’ mailing-liste, hvilket vil betyde, at der ikke fremover vil komme henvendelser fra os. Der er som kommentar anført at sletningen skyldes ”Deleted due to inappropriate behavior towards a student, which is confirmed by a professional evaluation”.Ingen andre end DIS’ boligkoordinator har adgang til disse informationer. 

Jeg beklager endnu engang, at vores samarbejde skulle få denne afslutning. 

Med venlig hilsen

Brevet er  underskrevet af DIS' boligkoordinator.

 

Vor kommentar:

DIS hverken kan eller vil tage stilling til skyldsspørgsmålet i sagen om Danielle.

Vi må derfor  forstå brevet sådan, at beskyldningen  "inappropriate behavior towards a student" alene hænger sammen med beskyldningen "at Leif ofte gik over stregen hvad angik kommentarer af den ene eller anden art" overfor en helt anden anonym studerende.

Dette forhold er ifølge DIS "confirmed by a professional evaluation". Ingen af os har talt med nogen - hverken med psykologen eller med nogen DIS medarbejder - om de nævnte kommentarer endsige hørt om dem, før vi modtog dette brev.

DIS kender tilsyneladende ikke begrebet partshøring!

Evalueringen fra den ukendte studerende er tilsyneladende fundet frem til lejligheden. DIS har sikkert kun fundet en enkelt kritisk evaluering ud af 35 mulige.  Den må være adskillige år gammel, da vi har tæt kontakt til de studerende, der har boet hos os i de seneste år.  

Beskyldningen fra evalueringen bliver noteret i DIS' engelsksprogede elektroniske database for bl.a. værtsfamilier.

Vedrørende den "tydeligvis" uacceptable  omgangstone mellem Leif og kvindelige studerende  se evt. Danielles brev  eller brevet fra Dawn  Dawn

(Leifs påståede "tydeligvis" uacceptable  omgangstone med kvindelige studerende står i øvrigt i grel modsætning til vores erfaring vedrørende "omgangstonen" hos DIS:

Tre kvindelige arkitektstuderende foretrak at lave deres månedlange projektarbejde hjemme hos Leif frem for på DIS’ tegnestuer. En af de studerende begrundede direkte dette med sexchikane fra medstuderende. (Et forhold DIS åbenbart godt kunne acceptere.)

  Til forsiden